Ietekmju mazināšana uz riska ūdensobjektiem

Punktveida piesārņojuma ietekmes mazināšana

 • A3.1 Notekūdeņu sistēmu apsekošana un novērtēšana ciemu teritorijās – demonstrācijas objekts Nākotnes ciems, riska ŪO – Auces upe, L117SP
  - Baltijas Krasti, LŪKA, VARAM, JNP, BIOR Izpildīts
 • A3.2 Notekūdeņu sistēmu apsekošana un sezonālo izmaiņu ietekmes padziļināts izvērtējums ciemu teritorijās – demonstrācijas vieta Engure, riska ŪO – Rīgas jūras līča rietumu piekraste CDE (WB CDE)
  - Baltijas Krasti, LŪKA, VARAM, TNP, BIOR Izpildīts
 • A3.3 Praktisku ieteikumu un rīcības plānu izstrāde identificēto risku samazināšanai demonstrācijas vietās
  - Baltijas Krasti, LŪKA, VARAM, TNP, JNP Izpildīts
 • A3.4 Matemātiskā modeļa izstrāde decentralizēto kanalizācijas sistēmu ietekmes uz gruntsūdeņu kvalitāti aprēķināšanai un vispārīgi ieteikumi pielietošanai
  - Baltijas Krasti, LŪKA, VARAM, TNP, JNP Izpildīts
 • A3.5 Būvprojektu izstrāde inovatīviem un videi draudzīgiem notekūdeņu attīrīšanas risinājumiem demonstrācijas vietās
  - TNP, JNP Izpildīts

 • C7.1 Ilgtspējīgu pasākumu ieviešana un zaļās infrastruktūras elementu īstenošana centralizēto un decentralizēto notekūdeņu attīrīšanas uzlabošanai Nākotnes ciemā
  - JNP Īstenošanā
 • C7.2 Inovatīvu tehnoloģisko risinājumu pilottestēšana Engures kūrortciema mazajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot sezonālās izmaiņas
  - TNP Īstenošanā
 • C7.3 Demonstrācijas ziņojuma un priekšlikumu izstrāde nepieciešamajiem upju baseinu apsaimniekošanas plānu (UBAP) pārvaldības pasākumiem un priekšlikumi politikas plānošanai nākamajiem plānošanas periodiem (atbalsts decentralizētām notekūdeņu sistēmām)
  - Baltijas Krasti, VARAM, LVĢMC, LŪKA Plānošanā

Izkliedētā piesārņojuma ietekmes mazināšana

 • A1.1 Augu barības vielu piesārņojuma avotu noteikšana un novērtēšana izvēlēto riska ūdensobjektu lauksaimniecības platībās (V093 Slocene, G264 Aģe, L118 Auce un V046 Ēda)
  - LBTU, ZS, ZM, LDF, BIOR Izpildīts
 • A1.2 Praktisku ieteikumu un tehnisko risinājumu izstrāde zaļās infrastruktūras risinājumu ieviešanai izvēlēto riska ūdensobjektu lauksaimniecības platībās (V093 Slocene, G264 Aģe, L118 Auce un V046 Ēda)
  - LBTU, ZS, ZM, LDF, LLKC, ZMNĪ, BIOR, LU Izpildīts
 • A1.3 Zaļās infrastruktūras risinājumu īstenošanas ekonomiskais pamatojums un vides efektivitātes izvērtējums lauksaimniecības radītā piesārņojuma ar augu barības vielām samazināšanai (pamatojoties uz iepriekš īstenotajiem projektiem)
  - ZS, LBTU, ZM, LLKC, LDF Izpildīts
 • A1.4 Praktisku ieteikumu un tehnisko risinājumu izstrāde ilgtspējīgai un videi draudzīgai meliorācijas sistēmu pārbūvei, atjaunošanai un uzturēšanai izvēlēto riska ūdensobjektu lauksaimniecības platībās (V093 Slocene un G264 Aģe)
  - LBTU, ZS, ZM, LDF, LLKC, ZMNĪ, BIOR, LU Izpildīts
 • A1.5 Sagatavošanās darbi ieviešanas aktivitatēm (līgumi ar zemes īpašniekiem, kompensācijas, atļaujas un precizējumi)
  - ZS, ZMNĪ Izpildīts

 • A2.1 Augu barības vielu piesārņojuma avotu noteikšana un novērtēšana izvēlēto riska ūdensobjektu mežsaimniecības platībās
  - SILAVA, LVM, LBTU, ZM, ZS Izpildīts
 • A2.2 Praktisku ieteikumu un tehnisko risinājumu izstrāde zaļās infrastruktūras risinājumu ieviešanai izvēlēto riska ūdensobjektu mežsaimniecības platībās
  - SILAVA, LVM, LBTU, ZM, ZS, LDF, PDF Izpildīts
 • A2.3 Praktisku ieteikumu un tehnisko risinājumu izstrāde ilgtspējīgu un videi draudzīgu meliorācijas sistēmu uzturēšanai un pārbūvei izvēlēto riska ūdensobjektu mežsaimniecības platībās - zilā infrastruktūra
  - SILAVA, LVM, LBTU, ZM, ZS, LDF, PDF Izpildīts

 • A4.1 Komplekss ezera hidrobioloģiskais, hidroķīmiskais un hidromorfoloģiskais novērtējums (riska ŪO - Saukas ezers, slodzes - punktveida piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi)
  - LU, LVĢMC, BIOR, LDF Izpildīts
 • A4.2 Ezera ekosistēmas modeļa izstrāde/pielāgošana (piemēram, izmantojot bezmaksas ekoloģiskās/ekosistēmas modelēšanas programmatūru “Ecopath with Ecosim” (EwE))
  - BIOR, LDF Izpildīts
 • A4.3 Rekomendāciju izstrāde ezera apsaimniekošanai un stāvokļa uzlabošanai, pielietojot ekosistēmas pieeju (pamatojoties uz ezera izpētes rezultātiem)
  - LU, LVĢMC, BIOR, LDF Izpildīts
 • A4.4 Sagatavošanās darbi demonstrācijas aktivitātšu ieviešanai ezera ūdens stāvokļa uzlabošanai
  - LVĢMC Īstenošanā

 • C5.1 Zaļās infrastruktūras izveidošana un funkcionalitātes nodrošināšana izvēlēto riska ūdensobjektu lauksaimniecības platībās (V093 Slocene, G264 Aģe, L118 Auce, V046 Ēda), vismaz sešās demonstrācijas vietās (noteiktas A1.2. aktivitātes ietvaros)
  - ZS, ZM, LBTU Īstenošanā
 • C5.2 Ilgtspējīga un videi draudzīga meliorācijas sistēmu pārbūve, atjaunošana un uzturēšana izvēlēto riska ūdensobjektu (V093 Slocene, G264 Aģe) lauksaimniecības platībās (noteiktas A1.4. aktivitātes ietvaros)
  - ZMNĪ, LBTU, ZS Īstenošanā
 • C5.3 Demonstrācijas ziņojuma un priekšlikumu izstrāde nepieciešamajiem UBAP pārvaldības pasākumiem
  - ZS, LBTU, LDF, ZMNĪ Plānošanā

 • C6.1 Zaļās infrastruktūras elementu ierīkošana meža zemēs 2 km garumā riska ūdensobjekta G264 Aģe ūdensteces aizsargjoslā (rekomendācijas sagatavotas A2.2. aktivitātes ietvaros)
  - LVM, Silava Īstenošanā
 • C6.2 Vismaz divu ilgtspējīgu un videi draudzīgu demonstrācijas elementu jeb zilās infrastruktūras ierīkošana riska ūdensobjekta G264 Aģe meža zemju meliorācijas sistēmās (rekomendācijas sagatavotas A2.3. aktivitātes ietvaros)
  - LVM, Silava Īstenošanā
 • C6.3 Demonstrācijas ziņojuma un priekšlikumu izstrāde nepieciešamajiem upju baseinu apsaimniekošanas plānu (UBAP) pārvaldības pasākumiem
  - SILAVA, LVM, LDF, ZM Plānošanā

 • C8.1 Demonstrācijas pasākumu īstenošana piesārņojuma slodžu samazināšanai un riska ūdensobjekta ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai
  - LVĢMC, LU, BIOR, LDF Īstenošanā
 • C8.2 Demonstrācijas ziņojuma izstrāde un piemērotu un pārbaudītu pārvaldības pasākumu iekļaušana 4. cikla upju baseinu apsaimniekošanas plānos (UBAP)
  - LU, BIOR, LDF LVĢMC Plānošanā

Hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšna

 • C9.1 Demonstrācijas aktivitāšu īstenošana hidroloģisko un morfoloģisko modifikāciju ietekmes samazināšanai (vietas noteiktas A5 aktivitātes ietvaros)
  - ZMNĪ, LVĢMC, BEF-LV, PDF Īstenošanā
 • C9.2 Demonstrācijas ziņojuma izstrāde un piemērotu un pārbaudītu pārvaldības pasākumu iekļaušana UBAP
  - BIOR, LVĢMC, LDF, PDF, ZMNĪ, BEF-LV Plānošanā

Atbalsts atbildīgajām iestādēm pārvaldības un vadības uzlabošanai

Upju baseinu apsaimniekošanas plānošanas pilnveidošana

 • C11.1 Grantu shēmas rīcības plāna izstrāde (mērķauditorijas noteikšana, atbalstāmās aktivitātes, piešķīruma apjoms vienai iniciatīvai u.c.)
  - LLKC, ZM, ZS, BEF-LV, LDF Īstenošanā
 • C11.2 Grantu shēmas projektu īstenošana
  - LLKC, BEF-LV, LVĢMC, LDF Īstenošanā
  • Rezultāti

 • C13.1 Virszemes ūdeņu stāvokļa novērtēšanas metožu pilnveidošana, visu būtiskāko slodžu ietekmju atspoguļošanai
  - Baltijas Krasti, BEF-LV, BIOR, LDF, LBTU, LU, LVĢMC, VARAM Īstenošanā
 • C13.2 Ūdens vidi ietekmējošo slodžu identificēšanas uzlabošana, īpašu uzmanību pievēršot būtiskiem ūdenssaimniecības jautājumiem
  - LVĢMC, BIOR, LBTU, LU, BEF-LV, Baltijas Krasti, LDF, VARAM Īstenošanā
 • C13.3 Ūdensobjektu faktiskā stāvokļa novērtējums un specifisku vides mērķu noteikšana, izmantojot datu analīzi un scenāriju modelēšanu ar SWAT+ modeli, lai nodrošinātu to stāvokļa nepasliktināšanos un/vai uzlabošanos, vai izņēmumu piemērošanas pamatošana
  - VARAM, LVĢMC, BIOR, LBTU, LU, BEF-LV, Baltijas Krasti, LDF Īstenošanā
 • C13.4 Ūdens izmantošanas, tai skaitā nozīmīgu ūdens izmantošanas veidu ekonomiskā analīze, upju baseinu apgabalu sociāli ekonomiskās attīstības un UBAP pasākumu programmu projektā ietverto pasākumu izmaksu efektivitātes novērtējums
  - LVĢMC, Baltijas Krasti Plānošanā
 • C13.5 Pasākumu programmas izstrāde, balstoties uz projekta demonstrācijas un SWAT modelēšanas rezultātiem, kā arī citiem datiem, izvērtējot pasākumu ieviešanas efektu, kā arī pasākumu izmaksu efektivitāti
  - LVĢMC, BIOR, LBTU, LU, BEF-LV, Baltijas Krasti, LDF Plānošanā
 • C13.6 Sadarbība ar kaimiņvalstīm saskaņotas ūdens pārvaldības attīstībai, ietverot tiešu saziņu ar par UBA plānu izstrādi un ieviešanu atbildīgajām iestādēm, lai izstrādātu un saskaņotu rīcības pārrobežu ŪO stāvokļa novērtēšanai un uzlabošanai
  - LVĢMC, BEF-LV Īstenošanā

 • C14.1 Kapacitātes stiprināšanas tiešsaistes platformas izveide, uzturēšana un atjaunināšana
  - BEF-LV Īstenošanā
 • C14.2 Kapacitātes stiprināšana lauksaimniekiem, zemes īpašniekiem, lauku konsultantiem
  - LLKC, BEF-LV, BIOR, LBTU, LDF, ZS, ZM Īstenošanā
 • C14.3 Kapacitātes stiprināšana mežsaimniekiem, meža īpašniekiem un meža konsultantiem
  - LLKC, BEF-LV, SILAVA, PDF Īstenošanā
 • C14.4 Akvakultūras vadītāju kapacitātes stiprināšana
  - LLKC, BEF-LV, BIOR Īstenošanā
 • C14.5 Pašvaldību, notekūdeņu attīrīšanas un notekūdeņu savākšanas uzņēmumu pārstāvju kapacitātes stiprināšana par decentralizēto notekūdeņu sistēmu prasību jautājumiem
  - LŪKA, BEF-LV, Baltijas Krasti, VARAM Īstenošanā

 • C15.1 Rīcības plāna izstrāde projekta rezultātu un zināšanu pārnesei un atkārtojamībai
  - Baltijas Krasti, visi partneri Īstenošanā
 • C15.2 Demonstrācijas un izmēģinājuma darbību atkārtojamības veicināšana pārrobežu upju baseinos
  - BEF-LV, visi partneri Īstenošanā

Tiesību aktu, normatīvo dokumentu un politiku izstrāde

 • C10.1 Ūdeņu kvalitātes uzlabošanas priekšlikumu izstrāde un integrācija KLP SP (pasākumi, aktivitātes, mērķa teritorijas un vērtēšanas kritēriji)
  - ZM, ZS, LLKC, LBTU, SILAVA, PDF, LDF, MEPRD Plānošanā
 • C10.2 Ierosināto pasākumu ex ante novērtējums
  - ZM Plānošanā

Monitoringa aktivitātes

Projekta rezultātu un demonstrēto metožu monitorings

 • D2.1 Metodoloģijas izstrāde atjaunoto ekosistēmu pakalpojumu un to raksturojošo indikatoru novērtēšanai attiecībā uz projekta aktivitātēm
  - Baltijas Krasti, BEF-LV, LDF, BIOR, LBTU, Silava, LU, LVĢMC, ZMNĪ Izpildīts
 • D2.2 Ekosistēmu pakalpojumu monitorings pirms un pēc konkrētu aktivitāšu īstenošanas
  - Baltijas Krasti, BEF-LV, LDF, BIOR, LBTU, Silava, LU, LVĢMC, ZMNĪ Īstenošanā

 • D3.1 Demonstrējumu vietās īstenoto pasākumu sociāli ekonomisko ietekmju izvērtējums
  - Baltijas Krasti, visi partneri Īstenošanā
 • D3.2 Sociāli ekonomisko ietekmju izvērtējums projekta rezultātu integrēšanai UBAP un politikas plānošanā
  - Baltijas Krasti, visi partneri Īstenošanā

Sabiedrības informēšana un informācijas izplatīšanas pasākumi

Galveno ieinteresēto pušu un sabiedrības informēšana un kapacitātes palielināšana, izmantojot inovatīvus rīkus un risinājumus

 • E1.1 Projekta atpazīstamība un komunikācijas stratēģija
  - PDF, visi partneri Izpildīts
 • E1.2 Projekta mājas lapa un sociālo mediju konti
  - LVĢMC, visi partneri Izpildīts
 • E1.3 Projekta informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana
  - LVĢMC, visi partneri Īstenošanā
 • E1.4 Darbs ar medijiem
  - PDF, visi partneri Īstenošanā