Projekta pētnieki piedalās LU 82. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

2024. gada 15. martā Latvijas Universitātes 82. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvarā notika Bioloģijas apakšsekcija «Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība».

Latvijas ūdeņu vides pētījumu un aizsardzības apakšsekcija aptver plašu tēmu loku: sākot no iekšējo ūdeņu, jūras un piekrastes, kā arī hidroloģiskiem, hidroķīmiskiem, eksperimentāliem un metodoloģiskiem pētījumiem. Atsevišķa sadaļa veltīta  pētījumiem, kas veikti LIFE GoodWater IP projektā, piemēram,   kāda ir zemes lietojuma veidu ietekme uz ūdeņu kvalitāti LIFE GoodWater IP projekta demonstrācijas ūdensobjektos? Vērtēta upju hidromorfoloģisko parametru ietekme uz bioloģiskās kvalitātes elementiem, kā arī prezentēts Saukas ezera ekosistēmas barības tīkla modelis.

Tāpat tika prezentēti tādi pētījumi kā  tūrisma ietekme uz mikroplastmasas piesārņojuma daudzumu Latvijas, Lietuvas un Polijas ezeros un  vai Kopējā Lauksaimniecības Politika veicina ūdens kvalitāti virszemes ūdensobjektos.

Konferences tēžu krājums pieejams šeit: https://www.bef.lv/wp-content/uploads/2024/03/Tezu_krajums_LU_82_konf_2024_Udenu_vides_petijumi_aizsardziba_Final.pdf