Tematiskās pakas vadītājs Ainis Lagzdiņš, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte.

A1 aktivitātes mērķis ir sagatavot pamatinformāciju, kura tiks izmantota turpmākajās projekta īstenošanas fāzēs, lai plānotu praktisku ūdens apsaimniekošanas pasākumu ierīkošanu un samazinātu augu barības vielu zudumus un transportu no lauksaimnieciskās darbības ietekmētām platībām. Pamatojoties uz praktisko pasākumu ierīkošanas vietu izvēles un funkcionalitātes īpatnībām, ūdens apsaimniekošanas pasākumus var iedalīt divās kategorijās – zaļā infrastruktūra (ZI) un videi draudzīgi meliorācijas sistēmu elementi (VDMSE). ZI var tikt raksturota stratēģiski plānots pilnīgi vai daļēji dabisku teritoriju tīkls kombinācijā ar citiem vides objektiem, kas ir izveidots un tiek pārvaldīts, lai sniegtu plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu[1].

A1 aktivitātes ietvaros tiks ietverti un vērtēti sekojoši ZI pasākumi – buferjoslas, inteliģentās buferjoslas, piesātinātās buferjoslas, koka šķeldas bioreaktori, sedimentu uztvērēji, zālāju ūdensceļi, ievalkas ar veģetāciju, infiltrācijas tranšejas, barjeras/uzvērēji grāvjos un ievalkās, infiltrācijas baseini un uzvērējakas. Atsevišķu ZI pasākumu praktiska ierīkošana paredz ūdens kvalitātes uzlabošanu no lauka līmeņa līdz saimniecības līmenim, savukārt ZI pasākumu ierīkošana tīklu veidā, kas īstenojama salīdzinoši plašākā mērogā, var uzlabot ūdens kvalitāti arī noteiktas ūdensteces sateces baseina līmenī. VDMSE ir atsevišķi vai vairāki savstarpēji saistīti meliorācijas sistēmu elementi, kuri tiek projektēti, ierīkoti un apsaimniekoti, lai nodrošinātu labvēlīgus apstākļus dabisko ūdeņu pašattīrīšanās procesu norisei. Ūdens kvalitātes uzlabojumi tiek panākti paildzinot ūdens uzturēšanās laiku lauksaimniecības un mežu zemju meliorācijas sistēmās. Dotās aktivitātes kontekstā tiks novērtēta sekojošu videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu ierīkošanas iespējamība – sedimentācijas baseini, divpakāpju grāvji, akmeņu krāvumi, meandrēšana, kontrolētā drenāža un mākslīgie mitrāji.

A1 aktivitāte sastāv no piecām savstarpēji saistītām apakšaktivitātēm:

i) Augu barības vielu piesārņojuma avotu noteikšana un novērtēšana lauksaimnieciskās darbības ietekmētās platībās izvēlētajos riska ūdensobjektos, t.sk., V093 Slocene, G264 Aģe, L118 Auce un V046 Ēda (A1.1.);

ii) Praktisku rekomendāciju un tehnisko risinājumu izstrāde zaļo risinājumu ieviešanai lauksaimnieciskās darbības ietekmētās platībās izvēlētajos riska ūdensobjektos, t.sk., V093 Slocene, G264 Aģe, L118 Auce un V046 Ēda (A1.2.);

 iii) Zaļās infrastruktūras ieviešanas scenāriju ekonomisko aspektu un             vides efektivitātes novērtējums piesārņojuma ar augu barības vielām             samazināšanai no lauksaimnieciskās darbības ietekmētām platībām               (A1.3.)

iv) Praktisku rekomendāciju un tehnisko risinājumu izstrāde ilgtspējīgu un videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu pārbūvei un uzturēšanai lauksaimnieciskās darbības ietekmētās platībās izvēlētajos riska ūdensobjektos, t.sk., V093 Slocene un G264 Aģe (A1.4.);

v) Sagatavošanās darbības konkrētām pasākumu īstenošanas aktivitātēm, piemēram, līgumi ar zemes īpašniekiem, kompensācijas, atļaujas un saskaņošana (A1.5.).

A2 aktivitāte ietver sagatavošanas darbības, kuras nepieciešamas, lai projekta turpmākajās īstenošanās fāzēs ieviestu pasākumus un samazinātu augu barības vielu zudumus no izkliedētā piesārņojuma avotiem mežu platībās. Ūdens aizsardzības pasākumu ierīkošanas efektivitātes novērtēšanai izvēlēts viens riskam pakļauts ūdensobjekts – G264 Aģe.

Meža platībās tiks apskatīti un izvērtēti sekojoši ZI pasākumi – dažāda platuma buferjoslu izveide, koku retināšana ūdensteču krastos, lai samazinātu egļu īpatsvaru un veicinātu platlapju koku un zemsedzes veģetācijas joslas izveidošanu ūdensteču tuvumā, melnalkšņu aizstāšana ar citu sugu kokiem jauktas audzes izveidošanai ūdensteču krastos, piesērējuma iztīrīšana no ūdensteces gultnes, sagāztu un nestabilu koku novākšana, bebru darbības kontrole. Aktivitātes ietvaros mežu platībās tiks pārbaudīta vairāku videi draudzīgi meliorācijas sistēmu elementu darbība – virszemes ūdens plūsmas regulēšanas zona, sedimentācijas baseins, kā arī maksimālās ūdens plūsmas kontroles slieksnis.

A2 aktivitāte sastāv no trīs savstarpēji saistītām apakšaktivitātēm:

i) Augu barības vielu piesārņojuma avotu noteikšana un novērtēšana izvēlētā riska ūdensobjekta sateces baseina mežu platībās – G264 Aģe (A2.1.);

ii) Praktisku rekomendāciju un tehnisko risinājumu izstrāde zaļo risinājumu ieviešanai mežu platībās – vismaz divas demonstrācijas vietas G264 Aģes ūdensobjekta ūdenstecēs, atbilstoši A2.1. aktivitātes rezultātiem (A2.2.);

iii) Praktisku rekomendāciju un tehnisko risinājumu izstrāde ilgtspējīgu un videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu pārbūvei un uzturēšanai izvēlētā riska ūdensobjekta sateces baseina mežu platībās – G264 Aģe (A2.3.).

Sagatavošanās aktivitāšu rezultāti (A1 un A2 aktivitātes) tiks izmantoti konkrētu īstenošanas aktivitāšu (C5 un C6 aktivitātes) plānošanas vajadzībām projekta turpmākajos realizācijas posmos, lai samazinātu augu barības vielu zudumus no lauksaimniecības un mežu platībām.

[1] KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI: Zaļā infrastruktūra (ZI) — Eiropas dabas kapitāla pilnveide, COM (2013) 249 final.